Den optimala lösningen för avloppssystem i fastigheter

Fungerande avloppssystem

Den optimala lösningen för avloppssystem i fastigheter

Avloppets huvudproblem

Obalans på grund av tryckförändringar (över- men framförallt undertryck) uppstår vid nyttjandet av avloppsystemet och det leder till dåligt flöde och tömda/otäta vattenlås. Grundorsaken är att avloppssystemen inte är dimensionerade för dagens mer intensiva bruk samt de olika ingående komponenterna såväl som design av systemen traditionellt sett har brister.

Konsekvenser

  • Lukt och obehag
  • Stort underhållsbehov
  • Risk för smittspridning

Lösningen – Ett slutet enrörssystem

I ett slutet, balanserat enrörssystem monteras tilluftsventiler (Trap-Vent, Mini-Vent, Maxi-Vent) på avloppsledningar. Med tilluftsventiler bygger ni avloppssystemet utan öppna avloppstammar och luftare. Vid högre byggnader uppstår ofta övertryck vid tex. riktningsförändringar och då kan detta kompenseras med övertrycksdämpare (P.A.P.A.).

Fungerande Avlopp GB med pilar 3

Dokumentation

Fördelar med slutet enrörs avloppssystem

  • Vattenlåsen hålls intakta vilket ger bättre funktion och hygien.
  • Tillförsel av luft till avloppssystemet medför förbättrat flöde i avloppsledningarna.
  • Trap-Vent självrensande vattenlås minskar underhållet.
  • Öka nyttjandegraden i fastigheter med effektivare rördragning och längre grodor.
  • Minskar behovet av takgenomföringar och då risken för läckage i takets tätskikt.
  • Valfrihet att placera ventilationsintag utan att ta hänsyn till utvändig avloppsluftare.
  • Framtida underhåll minskas genom att våra produkter har livstids funktion- och materialgaranti.